Informace o nás

1. Naše aktivity a činnost

Společnost přátel Železných hor
je sdružení lidí, které spojuje více než dvacetiletá výzkumná, propagační a výchovná činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny zejména Železných hor. V oblasti environmentální výchovy, která se zabývá základními pojmy a znalostmi, porozuměním a komplexními vztahy v životním prostředí, můžeme hovořit o stěžejním přínosu praktického terénního poznávání přírodnin a vztahů mezi organismy a prostředím především pro naši mladší generaci, pro děti školou povinné, kterým věnují členové Společnosti zejména jarní období.

Na území Železných hor aktivně nepůsobí jiné sdružení podobného zaměření a hlavně s takovými výsledky (sborníky, publikace, mapy, přednášková činnost, tematické exkurze) jako je Společnost přátel Železných hor. Jednotlivé aktivity tohoto občanského sdružení a to jak odborné, tak popularizační, zohledňují a podporují hospodářské a sociální aspekty regionu.

Mezi významné členy patřili RNDr. Jindřich Vodička CSc., RNDr. Jiří Hruška CSc. , RNDr. Zdenka Neuhäuslová, CSc. nebo Luděk Štěpán

Společnost je členem MAS (Místní akční skupiny) Železnohorský region.

Společnost se podílela na vzniku národního geoparku Železné hory v r. 2012 a to realizací projektu podpořeného Revolvingovým fondem MŽP. Výsledkem projektu bylo vymapování 100 geologických lokalit a příprava na vyhlášení národního geoparku. V současné době probíhá úzká spolupráce s jeho managementem při naplňování společných cílů, které jsou zároveň plněním vlastních cílů v duchu schválených stanov. Někteří členové jsou certifikovanými geoprůvodci po Železných horách.

Nejvýznamnější akce a projekty z posledních let:
  • Monitoring arboreta v zámeckém parku v Heřmanově Městci, označení dřevin, tištěný průvodce, pracovní listy pro žáky ZŠ 
  • Čištění a údržba studánek v Železných horách 
  • Výsadba dřevin v lesích kolem Heřmanova Městce 
  • Výsadba solitérních habrů v okolí hradu Lichnice 
  • Obnova a osázení starého ovocného sadu v podhůří Železných hor 
  • Realizace každoročních Vítání ptačího zpěvu na různých lokalitách (rybník Hluboký, Heřmanův Městec,Sobíňov)
  • Každoroční podzimně-zimní cykly odborných přednášek 
  • Každoroční autobusové exkurze se zaměřením na přírodní a kulturní zajímavosti 
  • Realizace nové Naučné geologické cyklostezky MAGEO (malý geologický okruh) severozápadem Železných hor za podpory obcí a grantové podpory MŽP. Trasa vede z Přelouče na hřeben Železných hor a dále do Chvaletic.

2. Popularizace a propagace

V minulosti se činnost Společnosti zaměřovala převážně na odbornou a propagační činnost s cílem přiblížit oblast Železných hor a vzniklou Chráněnou krajinnou oblast Železné hory. Mimo tuto činnost se významně podílela na první realizaci dotace ze Státního fondu životního prostředí na management a výkupy pozemků v přírodní rezervaci Strádovka a přírodní památce Buchtovka.

V tomto období byl vydán odborný sborník Železné hory, informační letáky o přírodě a krajině CHKO. Pro školy vyšly dva sborníky s názvem Příroda okolo nás a Voda v krajině. Několik sborníků bylo monotematicky věnováno „nepřírodním“ tématům, a to Historie vápenictví v Železných horách, Lichnice nebo Historie pošt. Ve všeobecné propagaci území pak vydávala pohlednice a mapy.

Většina těchto materiálů je již rozebrána a  dotisk Společnost nebude realizovat.

Vydané mapy

 • REGION ŽELEZNÉ HORY 1:75.000 s ekologickou náplní a doprovodnými texty.
 • SEČ A OKOLÍ 1:10.000
 • CENTRUM ŽELEZNÝCH HOR 1:50.000 mapa pro nově ustavený mikroregion

Výstavy
 • KAMENY, GEOLOGIE A NEROSTY ŽELEZNÝCH HOR - Muzeum Chrudim, 1996
 • CHKO ŽELEZNÉ HORY - Zámek Nasavrky, 1998
 • OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY - Zámek Nasavrky, 1999
 • KAMENY ŽELEZNÝCH HOR - Vodní zdroje Chrudim, 2002
 • KVĚTY ŽELEZNÝCH HOR - Vodní zdroje Chrudim, 2002
 • KAMENY A KRAJINA ŽELEZNÝCH HOR - Hlinsko, Na Betlémě, 2003
 • PŘÍRODA PARDUBICKÉHO KRAJE - Hlinsko, Na Betlémě, 2003
 • ŽELEZNOHORSKÁ ZASTAVENÍ - Třemošnice, 2003
 • VĚTRNÁ KALAMITA V LESÍCH ŽELEZNÝCH HOR- Heřmanův Městec, 2009
 • SPŽH SE PŘEDSTAVUJE VEŘEJNOSTI- Heřmanův Městec, 2015
 • KRAJINOU HEŘMANOMĚSTECKA - Heřmanův Městec, 2016

Průvodci a zájmové publikace
 • NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM DOUBRAVY 1993 
 • INFORMATORIUM stručný přehled celého území CHKO 
 • VLASTIVĚDNÁ STEZKA ŽELEZNÝCH HOR 1996 
 • VLASTIVĚDNÁ STEZKA KRAJEM CHRUDIMKY 1997 
 • INFORMATORIUM 2002 stručný přehled celého území CHKO včetně anglického abstraktu 
 • INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY ŽELEZNÝCH HOR s resumé v anglické verzi 
 • KRAJINA MÉHO OKOLÍ s vysvětlením a doporučeními určená pro obyvatele na území CHKO 
 • NATURA 2000 v pojetí ochrany přírody v Železných horách z hlediska přístupu k EU 
 • REKREAČNÍ OBLAST SEČ zpracovaná i v angličtině a němčině 
 • Průvodce Naučnou geologickou cyklostezkou MAGEO

Výzkum a odborná publikační činnost
 • KVĚTENA ŽELEZNÝCH HOR (E.Hadač, J.Jirásek, P. Bureš) 1994, 214 stran
 • PASEKOVÁ VEGETACE ŽELEZNÝCH HOR (Z. Neuhaeuslová) 1995, 102 stran
 • NEJCENNĚJŠÍ PLOCHY ŽELEZNÝCH HOR (J. Jirásek) 1995, 211 stran
 • APLIKACE TEORETICKÝCH POZNATKU A NOVÝCH METOD V OCHRANÁŘSKÉ PRAXI (autorský kolektiv) 1996, 80 stran
 • ŽELEZNÉ HORY OČIMA GEOLOGA (J. Vodička) 1997, 66 stran
 • VEGETACE ŽELEZNÝCH HOR (J.Jirásek, Z. Neuhaeuslová) 1997, 47 stran
 • ROSTLINNÁ SPOLEČENSTVA VOD A MOKŘADU, STEPÍ, SKAL A RUDERÁLNÍCH MÍST ŽELEZNÝCH HOR (J. Jirásek) 1998, 78 stran
 • PRALES POLOM (autorský kolektiv) 1999, 67 stran
 • OBRATLOVCI ŽELEZNÝCH HOR (F. Bárta) 2000, 76 stran
 • PRACOVNÍ SEMINÁŘ K 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ CHKO ŽH (autorský kolektiv) 2001, 50 stran
 • MOTÝLI ŽELEZNÝCH HOR (J. Šumpich) 2001, 265 stran
 • OVOCNÉ STROMY ŽELEZNÝCH HOR (Z. Koberová, K. Vejražka) 2002, 61 stran
 • HOUBY ŽELEZNÝCH HOR (R. Doležal) 2003, 40 stran
 • SEČSKÁ PŘEHRADA 70 LET VODOHOSPODÁŘSKÉHO DÍLA (kolektiv autorů) 2004, 68 stran
 • UTVÁŘENÍ SÍDEL A LIDOVÉ STAVBY V PROMĚNÁCH STALETÍ (Luděk Štěpán, Pavel Rous) 2005, 104 stran
 • KLASIKOVÉ ČESKÉ KRAJINOMALBY V ŽELEZNÝCH HORÁCH (Zdeněk Sejšek) 2006, 44.stran
 • POKRAČOVATELÉ ČESKÉ KRAJINOMALBY V ŽELEZNÝCH HORÁCH (Zdeněk Sejček) 2007, 48 stran
 • AKTUÁLNÍ STAV VEGETACE V CHKO ŽELEZNÉ HORY Josef Rusňák) 2008, 84 stran
 • VÁŽKY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŽELEZNÉ HORY (B.Mocek) 2010, 75 stran
Dále se Společnost spolupodílela na vydání odborných publikací
 • CHRUDIMSKO - ZTRACENÉ A ZACHRÁNĚNÉ POKLADY (L.Štěpán, R. Růžičková, I. Šulc) 2003, 136 stran 
 • CHRUDIMSKO MLÝNY A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ NA VODNÍ POHON (L.Štěpán, I.Šulc) 2013, 152 stran 
 • OBEC VYSOČINA - JEJÍ POKLADY, HISTORIE A SOUČASNOST (kolektiv autorů) 2012, 125 stran 
 • NASAVRCKÉ PANSTVÍ A SLATIŇANŠTÍ AUERSPERGOVÉ (L. Štěpán,J. Stehlíková) 2014, 129 stran